VOER HIER UW SLOGAN IN

Werkwijze

Armoedeplatform Helmond

Notitie over de samenstelling en werkwijze

platform1Inleiding Armoede is een maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor zowel de mensen die het betreft als de samenleving in zijn totaliteit. Immers, mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving vanwege te weinig financiële middelen, lopen grote kans in een sociaal en maatschappelijk isolement te raken. Daarbij loopt de samenleving hun potentieel mis. De algemene verwachting is dat effecten van de crisis en de bezuinigingen waarmee de gemeente Helmond wordt geconfronteerd, de problematiek nog zullen vergroten en dat nog meer mensen daardoor in de problemen komen. Daarnaast is er nog steeds een fors niet-gebruik van voorzieningen, zodat lang niet iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft. De zorgen hierover worden in Helmond breed gedeeld, blijkt uit de gehouden inventarisatie. Armoedebestrijding heeft in Helmond de aandacht en zowel bij de gemeente als bij de maatschappelijke instellingen en groepen bestaat de bereidheid om te investeren in een Armoedeplatform om zo het draagvlak daarvoor te verbreden en de samenwerking tussen de gemeente, de instellingen en groeperingen onderling te versterken. Hierdoor kunnen mensen in armoede beter worden bereikt en beter worden geholpen. Uit het onderzoek bleek dat 36 van de 40 deelnemende organisaties en instellingen die hebben meegewerkt aan deze inventarisatie zitting willen nemen in een dergelijk platform. Vervolgens is een stuurgroep samengesteld die een voorstel heeft uitgewerkt voor het functioneren van het platform. De stuurgroep heeft hierbij gebruik gemaakt van de gegevens uit de inventarisatie, de ‘bouwstenen’ die verzameld zijn tijdens de presentatie van het rapport, de ideeën van de leden van de stuurgroep zelf en de ervaringen met een dergelijk platform in andere steden. Het voorstel voor het functioneren betreft de navolgende onderdelen; deze worden hierna uitgewerkt

 1. Doel van het Armoedeplatform

 2. Werkwijze

 3. Rol van de gemeente

 4. Samenstelling

 5. Vergaderingen

 6. Voorzitterschap

 7. Secretariaat

 8.  Kosten

 

1. Doel van het Armoedeplatform

 

Het platform heeft ten doel om de uitwisseling en samenwerking tussen de instellingen, organisaties en gemeente op het gebied van armoedebestrijding te bevorderen en deze daardoor te verbeteren. Daarnaast beoogt het platform om armoede zichtbaar te maken, eerder te signaleren en vervolgens beter en sneller hulp te kunnen bieden. Het platform beoogt ook armoede te voorkomen, zodat bestrijden minder nodig zal zijn.

 

2. Werkwijze

 

Speerpunten Het platform kiest jaarlijks een of meer speerpunten om zo een haalbaar en meetbaar doel te kunnen stellen. Bij het vaststellen van de speerpunten is aandacht voor actuele knelpunten en extra kwetsbare groepen. De speerpunten worden in gezamenlijk overleg bepaald en na afloop van dat jaar worden de behaalde resultaten vastgesteld. De voortgang komt als vast agendapunt terug tijdens de vergaderingen. Gevraagd en ongevraagd advies Zowel de aan het platform deelnemende organisaties en instellingen als de gemeente worden gevraagd- maar ook ongevraagd - van advies en verbetervoorstellen voorzien, op basis van de ervaringen met de armoedebestrijding in de praktijk. Deze adviezen kunnen liggen op het vlak van armoedebeleid, maar ook betrekking hebben op de uitvoering van beleid en maatregelen. Deze adviezen sluiten aan bij de vastgestelde speerpunten van het platform. Protocol Aan de hand van casussen – die beschreven zijn vanuit de doelgroep - wordt onderzocht hoe de samenwerking en afstemming tussen de instellingen onderling en tussen de instellingen en de gemeente verbeterd kan worden. Deze verbeteringen worden in de vorm van protocollen vastgelegd en kunnen steeds op basis van de ervaringen in de praktijk worden aangepast. Aanpassen eigen werkwijze instellingen Op grond van de ervaringen in de praktijk en signalen uit het veld, houden instellingen ook de eigen werkwijze tegen het licht en passen deze, daar waar dat nodig of wenselijk is, aan. Specifieke deskundigheid Er is en oog en oor voor de ervaringsdeskundigen en ruimte voor het inbrengen van specifieke deskundigheid van professionals. Zo kan door het leveren van maatwerk de hulpverlening aan en de ondersteuning van arme mensen, verbeteren. Werkgroepen Afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde komen, wordt er ad hoc een werkgroep gevormd die agendapunten voorbereidt, dan wel afhandelt. Dit houdt de vaart erin en zorgt voor tijdwinst tijdens het overleg.

 

3. Rol van de gemeente

 

De gemeente heeft ingestemd met het door de beleidsambtenaar uitgebracht beleidsadvies op basis van het rapport ‘Samenwerking in armoedebestrijding’. Dit advies luidde als volgt: - In te stemmen met de oprichting van een Armoedeplatform onder de voorwaarde dat deelname aan het platform door de diverse organisaties geschiedt binnen hun reguliere taakstelling en zonder extra bekostiging en de doelstelling van het platform is primair gericht op:

  • Optimalisering van de samenwerking van maatschappelijke partners in het veld;
  • Verbetering en afstemming van het aanbod binnen de gemeente Helmond;
  • Meer draagvlak voor en optimalisering van het gemeentelijk armoedebeleid.

En dat het platform

  • Een breed draagvlak heeft: deelname van (alle) relevante organisaties met behoud van een werkbare omvang;
  • Zich coöperatief opstelt ten aanzien van de gemeente;
  • Heldere, werkbare en haalbare doelen stelt, waarvoor breed draagvlak is onder de deelnemers;
  • Geen vrijblijvende plaatclub is maar actie- en oplossinggericht te werk gaat;
  • De vergaderfrequentie limiteert op maximaal 4 maal per jaar.

- In te stemmen met deelname aan het platform in de persoon van een ambtenaar van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling & Dienstverlening (vanuit regietaak); - Het platform niet de status te geven van officieel adviesorgaan, maar primair te laten fungeren als een samenwerkingsverband van uitvoerende organisaties met tevens een signalerende functie; - Het platform te bezien als een serieuze gesprekspartner die als klankbord kan fungeren voor de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van het lokale armoedebeleid; - Het functioneren van het platform een jaar na de oprichting te evalueren en voortzetting van deelname afhankelijk te maken van de uitkomst van de evaluatie. De gemeente heeft met het advies ingestemd onder de voorwaarde dat een en ander geen extra geld mag kosten en dat er een efficiencyslag gemaakt wordt die zou moeten leiden tot meer resultaat voor minder geld. De beleidsmedewerker armoedebestrijding neemt namens de gemeente deel aan het platform.

 

4. Samenstelling

 

De voorkeur gaat uit naar een brede samenstelling van het platform waarin naast de gemeente en de professionele instellingen, ook ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers een plaats hebben. Als gevolg hiervan staat deelname aan het platform in principe open voor alle instellingen en groepen die voor of met arme mensen werken. Elke instelling, organisatie of groep vaardigt bij voorkeur een (vaste) persoon af. Commitment De instellingen committeren zich aan het platform en vaardigen de daarvoor meest geschikte medewerker af. De voorkeur gaat uit naar een mix van deelnemers die op beleidsniveau werkzaam zijn en deelnemers aan de basis. Hierdoor kan een brede signalering van knelpunten, problemen, maar ook goedwerkende oplossingen plaatsvinden. Investering in het platform Van de participerende organisaties wordt verwacht dat zij kennis en ervaringen inbrengen en dat zij bereid zijn om ‘te leren van elkaar’. Deelname aan het platform is dan ook niet vrijblijvend: afspraken die daar gemaakt worden, moeten ook hun beslag krijgen in de afzonderlijke instellingen. Politieke partijen Vertegenwoordigers van politieke partijen kunnen als toehoorder aanwezig zijn. De fractiemedewerkers die armoede in hun portefeuille hebben, kunnen zo goed geïnformeerd raken, waardoor beleidsvoorstellen in de gemeenteraad eerder steun krijgen.

 

5. Vergaderingen

 

Frequentie De voorkeur gaat uit naar een frequentie van vier maal per jaar in de beginperiode. Als het platform loopt, dan kan drie maal per jaar volstaan. Om dit goed te laten verlopen, kunnen op basis van behoefte, ad hoc werkgroepjes worden samengesteld die agendapunten voorbereiden of afhandelen. Vergaderduur De duur van de vergadering kan in overleg worden bepaald. Twee uur zou voldoende moeten zijn bij een goede agenda en een strakke leiding. Het vergaderrooster kan tijdens de presentatie van het platform worden vastgesteld. Locatie De voorkeur gaat uit naar een vaste locatie met een ruime vergaderzaal (± 40 personen), centraal gelegen en een (gratis) parkeergelegenheid in de buurt. Werkbezoek Naast de vergaderingen van het platform, kunnen er werkbezoeken plaatsvinden op basis van inschrijving om zo de organisaties beter te leren kennen.

 

6. Voorzitterschap

 

De voorkeur van de respondenten gaat uit naar een vaste voorzitter en dan liefst een onafhankelijke.

 

7. Secretariaat

 

Een vast adres voor het secretariaat voor een bepaalde periode verdient de voorkeur boven een steeds wisselend adres. Ook het secretariaat als leerwerkplek roept vragen op in verband met de continuïteit. Het is belangrijk dat de voorzitter en het secretariaat goed kunnen samenwerken. Indien er sprake is van het beheren van een potje voor onkosten, kan dit eveneens door het secretariaat worden gedaan.

 

8. Kosten

 

De instelling die het secretariaat verzorgt, zou dat kosteloos kunnen doen. Door te rouleren, bijvoorbeeld per jaar, kunnen de kosten laag blijven. Een onkostenvergoeding voor mensen die hun deskundigheid op vrijwillige basis inzetten, wordt redelijk geacht. Daarmee wordt ook het belang van ervaringsdeskundigen onderstreept. De andere deelnemers zitten er immers onder (betaalde) werktijd. De bij het platform aangesloten instellingen kunnen hiervoor een kleine bijdrage beschikbaar stellen en het secretariaat kan het geld beheren. [/expand]