VOER HIER UW SLOGAN IN

Concept Notulen Armoedeplatform

Datum : 8 september 2015
Tijdstip : 13.00 – 15.00 uur
Locatie : ROC Ter AA, Nieuwveld 59 te Helmond

Aanwezig :
– Jan Meijer: St. Armoedeplatform Herman
– Derks Herder: Helpt
– Mien Paridaans: Ruilwinkel Humanitas
– Monique v/d Pol: St. Speel je mee?
– Monique der Kinderen: Super Sociaal
– Ine van de Goor: OMO
– Dennis Elliot: LEVgroep
– Henriette Verouden: St. Armoedeplatform
– Marlene Blijlevens: GOH
– Dennis Collins: ANBO
– Albert Coppens: KBO
– Koos Boom: ROC ter Aa
– Ellen van Bree: GGD BZO
– Rob van Eekeren: MEE
– Leen de Kramer: APH
– Ton Schepens: Trudo/OLVrouw (later)
Afwezig m.k.: Ans Custers (WoCom), Nicole de Vries (ORO), Lilian Hanssen (St Annaklooster), Tineke van Dijk (Savant), Jesse Verbakel (Woonpartners), Hennie de Gooijer (Wijkwinkelmanager), Marianne Hornikx (St.Vincentiusver.), Judith Wissink (Volksbelang), Miranda Verkoelen (Hart voor Minima), Roel van Rijswijk (Gemeente), Piet de Ponti (Bureau Jeugdzorg), Bauke Lamers (LEVgroep), Mirjam Mulder (St. de Vonk), Femke Stijnen (SMO Helmond), Marcel Aarts (St. Lief Helmond), Charlotte van Deursen (CJG), Hilde Leenders (St. Speel je mee?), Lambert van Lieshout (ex-ZeG, LEVgroep), Joost Verspaget (Jong Helmond Lekker Gezond), Toon van Wetten (ROC ter Aa)

Voorzitter : Leen de Kramer
Notulist : Annemieke Voogd

Datum volgende vergadering: dinsdag 19 januari 2016 bij LEVgroep, Penningstraat 55, 5701 MZ HELMOND

1. Opening
Henriette opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen
De notulen zijn vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

Actielijst
3 juni 2015
a. Punt is van de lijst gehaald
b. HBO student; actie ligt bij het bestuur. Hier is nog niks mee gedaan. Koos vult aan dat hij geen HBO maar MBO studenten heeft. De studenten worden vanuit school door Koos begeleid. Mogelijk kan dit ook voor het platform nuttig zijn. Leen geeft aan dat de begeleiding goed geregeld moet zijn. De tijd die nodig is voor de begeleiding moet van te voren goed in kaart gebracht worden en er moeten duidelijke afspraken in gemaakt worden. Als bestuur gaan we geen student inzetten.
c. Mogelijk een forum plaatsen op de website; Leden van het platform kunnen hun vragen op het forum plaatsen, andere leden kunnen hier dan op reageren. Het voorstel van Koos om een pilot met what’s app op te zetten vindt de groep geen goed idee. Leen merkt op dat je een vraag aan 1 van de platformleden kunt stellen, je weet vaak wel bij wie je voor welke vraag je moet zijn. Benader je de verkeerde, dan weet die persoon wel wie je wel moet hebben. Een vraag op een website plaatsen en wachten tot iemand reageert lijkt niet logisch. Andere mogelijkheid is om de vraag wel op de site te plaatsen en dan de groep te mailen dat er een vraag ligt. Punt blijft op de actielijst, bestuur gaat kijken of ze hier iets mee kunnen doen.

3. Mededelingen Overdracht voorzittershamer
Henriette stopt haar voorzitterschap per vandaag, Leen de Kramer neemt het van haar over. Tot 1 januari blijft Henriette wel in het bestuur, zij zijn nog op zoek naar een opvolger.

Henriette krijgt een applaus van de groep en Leen bedankt haar, ook namens de groep. Op een ander moment zal er terug gekomen worden op het afscheid.

Leen vindt het een eer om hier voorzitter te mogen zijn en een grote uitdaging, mede omdat het Platform een stichting is geworden en omdat er in de stad nog wel weerstand is om gebruik te maken van het Platform. Leen stelt de volgende doelen:
1. Meer ondersteuning geven, vooral aan de mensen die in armoede leven.
2. Meer gaan werken met werkgroepen, dit is wellicht een werkvorm die het mogelijk maakt dat het Platform meer body krijgt
3. Belangrijk dat het Platform om advies gevraagd wordt, ook vanuit de gemeente.
Leen denkt dat we gezamenlijk mensen snel kunnen helpen, wij hebben de kennis en kunnen mensen de
weg wijzen in het doolhof waarin ze zitten.
Henriette geeft aan dat ze meer voor het Platform kan betekenen als raadslid dan als bestuurslid.

Belangrijk om de regels van het systeem te kennen. Je kunt mensen dan sneller gerust stellen. Korte lijntjes zijn belangrijk. Monique (der Kinderen) legt uit dat het doel van korte lijnen nog steeds niet bereikt is omdat veel organisaties niet bij deze bijeenkomsten zijn. Ook zijn er veel wisselingen.

Volgend overleg is op 19 januari 2016 bij LEVgroep.

4. Ingekomen stukken
Persbericht: Gezondheid voor kinderen moet een vanzelfsprekendheid worden. Ellen vertelt dat de GGD gericht is op scholen en sportverenigingen in 4 aandachtwijken en in de buurten Leonardus, Heipoort, Vossenberg en Beisterveld. Het is ook een doel om aan overgewicht te werken maar dit is zeker niet het hoofddoel. De vraag is wat er als basis nodig is voor een kansarm gezin, om ook ruimte te hebben om aan de gezondheid van het kind te werken. We gaan nu kijken, in gesprek met de doelgroep zelf, wat deze mensen nodig hebben om het aspect gezondheid mee te nemen. Samen met de doelgroep maken we een plan dat in februari ingediend wordt, daarna mag je het plan ook uitvoeren. Er zijn een hoop partijen die hierin mee willen werken; 3 basisscholen die actief mee doen, ouders, 2 huisartsengroepen, mensen uit de wijk zelf (wijkraden).

Joost Verspaget kent heel veel mensen in Helmond, hij weet erg goed hoe subsidie aan te vragen (met een hoge kans om deze ook toegekend te krijgen).

Bij het Carolus Borromeus College is de vette hap uit de school gehaald. Carolus en het Dr. Knippenbergcollege hebben niet dezelfde cateraar. Het is wel minder druk bij het eten. Ine (van de Goor) is betrokken geweest bij de catering. Kinderen waren in het begin teleurgesteld maar nu vinden ze het wel oké. De snoepautomaten zijn er nu in eerste instantie uit. Kinderen moeten meer moeite doen. (supermarkten liggen in de buurt van school)

LEVgroep heeft een Sociale kaart gestuurd naar het platform. Dennis legt uit dat het geen officiële Sociale kaart is, de kaart is gemaakt door een vrijwilligster van LEV. Het leek Dennis een mooie kaart voor de leden van het Platform. De leden bevestigen dit, iedereen is er enthousiast over. Albert (Coppens) laat weten wel de ouderen instanties te missen. Henriette vult aan dat de flyer van de gemeente iedere keer in kleine oplage wordt gedrukt zodat deze iedere keer aangepast kan worden.

Voor de website is er een ICT vrijwilliger nodig. Koos zegt dat hij stagiaires kan ‘leveren’ die dit voor een langere periode kunnen doen, in de vorm van een project. Leen neemt dit mee.

5. Werkgroepen Agenda/ PR

Henriette geeft aan dat deze werkgroep over is gegaan in de werkgroep Dag van de Armoede.

Jongeren en geld

Rob (van Eekeren): de werkgroep is in juli bij elkaar gekomen; er zijn 2 punten besproken:
1. Participatie wetgeving en de gevolgen voor de inkomsten voor jongeren. De discussie was helden er intensief, aanwezigen hadden er veel aan.
2. Johan Sterken van Rabobank Helmond was geïnteresseerd in de onderwerpen. Rabobank levert maatwerk, zij kijken naar het inkomen van jongeren die 18 zijn geworden voordat ze het opnamelimiet bepalen.

Op 9 december komt de werkgroep weer bij elkaar (werkgroep heeft 2 bijeenkomsten per jaar).

Verzoek vanuit het Platform aan Rob om een kort verslag van deze overleggen mee te nemen naar het Platform.

Stapeling
Mien geeft aan dat de werkgroep Stapeling niet altijd aan de orde is geweest. Mochten er veel dingen veranderen dan zouden we een nieuw onderzoek/meting kunnen doen. Enquête gaf de vorige keer een goed overzicht. Volgend jaar starten we een apart werkgroepje om te kijken naar het opstellen van de enquête voor de participatiewet.

Kind en armoede

De werkgroep heeft de nota van de gemeente bekeken. Er wordt creatief gekeken naar de ondersteuning van mensen met schulden. Voor de rest staan er niet veel nieuwe dingen in. Voorstel van Ellen is om te beginnen met het in kaart brengen welke effecten armoede heeft op kinderen, den aan het opgroeien en de ontwikkeling.

Signalering Financiën en Welzijn
Lambert is afwezig.

Decemberactiviteiten

Veel hulpverlenende instanties zijn in december actief of mensen te helpen aan sinterklaas- en kerstcadeau’s. Monique (vd Pol) laat weten dat het goed zou zijn op het meer stroomlijnen. De afgelopen jaren is gebleken dat veel mensen overal kunnen, en gaan, ‘shoppen’ voor cadeautjes. Samen met een paar mensen gaan zitten om wat meer evenwicht te krijgen.

Agenderen voor januari, kijken we wat we volgend jaar kunnen doen.

6. Actualiteiten
Dag van de Armoede 17-10-15
Er wordt besloten om niet deel te nemen aan een beurs/markt t.b.v. De Dag van de Armoede.

Koos nodigt Herman Derks Herder Helpt uit om een keer in de klas te komen praten.

Ton Schepens: De parochie gaat een punt in Helmond op zetten waar mensen die honger hebben een gezonde warme maaltijd kunnen krijgen. Er zijn mensen die tussen de wal en het schip vallen. Mensen die honger hebben, hebben recht op eten. We gaan wel eerst met andere organisaties om de tafel, we willen niet in de clinch komen met andere organisaties die mogelijk hetzelfde bieden. We zijn nog bezig met het opzetten (zitten regels aan).

7. Rondvraag
– Verzoek om volgende keer een voorstelrondje te doen zodat het duidelijk wordt wie wie is en wat doet.
– Rob: Stichting De Vonk heeft een artikel uitgebracht, hier is ook een boek van, genaamd: Schaarste. Het artikel stuurt Rob door naar de administratie van het Platform, Carla zal het toevoegen bij de notulen.
– Op 11 september is er een Jaarconferentie over schuld waar 8 mooie workshops op het programma staan.

8. Sluiting
Leen bedankt iedereen en sluit de vergadering.